VERGİ

Vergi Hukuku Açısından E-Ticaret Vergilendirilmesi

Önceki yazımızda E-Ticaret Şirketleri için Vergilendirme yazımızla birlikte e-ticaret vergi ilişkisinin ilk kısmına giriş yapmıştık. önceki yazının devamı niteliğinde olan bu yazımız Vergi Hukuku ve e-ticaret sistemi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye devam ediyor.

TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN E-TİCARETİN DEĞERLENDİRİLMESİ

E-Ticaretin Vergilendirilmesi

Türk Vergi Hukukunda elektronik ticaretin katma değer vergisi uygulaması dışında;

a)- E-Ticaretin vergilendirilmesi için, henüz bir yasa düzenlenmemiş.

b)- Vergilendirme konusunda, tebliğ, genelge, vs. yayınlanmamıştır.

c)- Vergiyi doğuran olaylar,geleneksel ticarete ki mantık ile belirlendiğinden, vergisel olaylar tam olarak belirlenememektedir.

E-Ticaretten elde edilen gelrin vergilendirilmesi ile ilgili özel bir düzenlemenin olmadığını daha önce belirtmiştim. Ancak, her ne kadar bu konuda özel bir yasa düzenlenip yayınlanmamışsa da, E-ticaretin vergilendirilmesinde izlenmesi gereken yol şu olmalıdır kanısındayım;

1)- Elektronik ticaretten gelir elde eden, gerçek kişi ise; Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümlere mgöre vergilendirilmeli.

2)- Gelir elde eden bir kurum ise, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümlere göre vergilendirilmeli.

3)- Katma değe vergisi açısından ise, Katma Değer Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına 7061 sayılı Kanun’un 41’inci maddesiyle yapılan ileve düzenleme ile; “Şu kadar kiTürkiye’de ikematgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değervergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.”hükmü getirilmiştir.

Bu düzenleme sonrasında,Türkiye’de;

-İkametgahı,
-İşyeri,
-Knauni merkezi
olmayanlar tarafından Türkiye’de katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda verilen hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmetleri verenler tarafından beyan edilip ödeneceği hükme bağlanmış ve aynı düzenleme ile Maliye Bakanlığına verilen yetki, 17 Seri No.lu Katma Değer Tebliği ile aşağıda açıklandığı şekilde kullanılmıştır.

1. Katma Değer Vergisi Mükellefi Olamyan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Knaunları ile Diğer Bazı Knaunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41’inci maddesiyle 3065 sayılı Kanun’un 41’inci maddesiyle 3065 sayılı Kanun’un 92uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin klatma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği, Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre Türkiye’de ikematgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan hizmetler KDV’ye tabi olup, bu hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödemesi bu bölümde yer alan usul ve esaslara tabidir.

Elektronik ortamda sunulan hizmetlerinbir işyeri oluşturacak şekilde verilmesi durumundA (Türkiye’de bir işyerinin oluşup oluşmadığı 213 sayılı Vergi Uusl Kanunu hükümnlerine göre belirlenir.), bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu KDV beyannamesi ile) beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

2. Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti

213 sayılı Kanun’un mükerrer 257’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde; beyanname ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, bunların aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnmaleri elektronik ortamda tebiliğ etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Türkiye’de ikematgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan ederler.

Bu kpsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu doldurmaları gerekir.

Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezhinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir.

Elektronik hizmet suucusunun açkıça belirtilmediği ve bu durumun taraflar araındaki sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlene fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV, elektronik hizmet sunumuna aracılık edenler tarafından beyan edilip ödenir.

Öte yandan, müşteriden bedel talep etme,söz konusu hizmete ilişkin genel şartları belirleme yetkisi veya hizmeti ifa etme yükümlüğü bulunanlar, elektronik hizmet sunucusu olarak kabul edilir.

3. Verginin Hesaplanması

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler için, bu hizmetlerin tabi olduğu oranda KDV hesaplarlar.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükelelfiyeti bulunanların 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen hizmetlere ilişkin olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının 3065sayılı Kanun’un (29/1)’inci maddesi kapsamında indirim konusu yapılması mümkündür.

Bu fatura ve benzeri belgeler, 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilir.

4. Beyan ve Ödeme

Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan ederler. Ancak elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyetine ilişkin hükmün yürürlüğe girdiği 1/1/2018 tarihinden itibaren, Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanları, 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren yirmidördüncü günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmelri uygun görülmüştür.

Bu kapsamda bulunan mükelleflerin, beyanı gereken herkengi bir işlemin olmaması halinde, ilgili döneme ilişkin beyanname vermelerine gerek yoktur.

Bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet merkez Banksı döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Merkez Bnakası’nca Resmi Gazete’de ilan ediklmeyen dövizlerin Türk parasına çevrilmesinde ise cari döviz kuru esas alınır.

Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Ödeme; vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkilşi bankaların banka kartı veya kredi kartı ile de yapılabilir.

5. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

3065 sayılı Kanun’un (9/1)’inci maddesinde yer alan elektronik ortamda sunulan hizmetlere nyönelik beyan yükümlüğüne ilişkin düzenlemelere uymayanlar hakkında, 213 sayılı Kanun’un vergi cezalarına dair hükümlerinin uygulanacağı tabidir.”

E-Ticaretin katma değer vergisi yönünden vergilendirilmesi konusu yukarıda yer verildiği üzere henüz yeni olup, beklentilere ne derece katkı sağlayacağı ise uygulamaların izlenmesi sonucunda değerlendirilebilecektir.

Yazı dizisinin başlangıcı olan e-ticaret şirketleri için vergilendirme yazısından başlangıç detaylarına ulaşabilirsiniz.

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey