SİGORTA

Tarım Sigortası ( EK-5 Tarım Sigortası) Tanımı

Tarım, günümüzde ülkelerin gelişmesi açısından hayati öneme sahip bir faaliyet konusudur. Konunun önemi sebebiyle devletler tarım sigortaları ile birlikte hem çiftçiyi, tarım yapan kişileri ve oluşabilecek risklerden dolayı oluşacak maddi kayıpları oluşturmak adına belli sigorta türlerini hayata geçirmişlerdir. Günümüzde en son yapılan 2011 yılında yapılan değişiklikle birlikte EK-5 Tarım sigortaları hayata geçirilmiştir. Ek-5 Tarım sigortası konusu resmi bir konu olduğundan kanunda geçen haliyle aynı şekilde aşağıdaki gibi yayınlamaktayız.

Ayrıca kanun çervesinde kimler ek-5 tarım sigortasından faydalanabilir? Hangi hallerde Tarım sigortalılığı sona erer? Tarım sigortalarından nasıl emekli olunur gibi soruları da cevaplayacağız.

Tarım ve Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların sigortalı sayılma halleri, bu kanun maddesine göre yapılan sağlık yardımları, prim hesabı ve gün sayıları, sigortalılığın sona erip tekrar başlama durumları aşağıda açıklanmaktadır.

EK-5 Tarım Sigortalısı Sayılma Şartları:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununa 6111 sayılı kanunla 01.03.2011 tarihinden itibaren ilave ek 5.madde  ile kamu idarelerinde tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar hariç olmak üzere tarım veya orman işlerinde  hizmet akdiyle çalışanlar 4.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.

Ek 5.madde kapsamında sigortalı olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir.

1 – Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 506 sayılı kanunun geçici 20.maddesi ve 2925 sayılı Kanun kapsamında çalışmamak,

2 – İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak,

3 – Sosyal Güvenlik Kurumundan ve 506 sayılı Kanunun geçici 20.maddesi kapsamındaki sandıklardan kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak,

4  – 18 yaşını doldurmuş olmak,

5 – 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmamış olmak.

Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olup yıllık tarımsal faaliyet gelirleri içindeki kazancının asgari ücretin altına düştüğünü muafiyet belgesi ile belgeleyen sigortalılar yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırına göre belirlenen tutardan az olduğunu ‘Sigortalılık Belgesi’ ile belgeleyenler ek 5.maddeye göre sigortalı olabilirler.

tarim-sigortalari

Ek-5.maddeye göre tarım sigortası olan kişilerin;

– 2 ay prim borcu olması halinde kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık yardımından yararlanamayacaktır.

– Analık ve hastalık hallerinde kendilerine geçici iş göremezlik ödeneği yapılmayacaktır.

– İş Kazası ve Meslek Hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün kayıp oranı %10 ve üstünde olduğu tespit edilenlere gelir bağlanacaktır.

Yine Ek-5 maddeye  göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar için ay 30 gün, yıl ise 360 gün olarak dikkate alınır.

Süreksiz tarım sigortasına müracaat eden sigortalılar, 01.03.2011 tarihinden itibaren Kanunun 82.maddesine göre belirlene prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında kalmak üzere sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının %34,5 ’i oranında prim ödeyeceklerdir. Bu primin %20 ‘si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları,  %12,5 ’i genel sağlık sigortası, %2 ‘si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.

Ancak, kanunun geçici 29.maddesi ile Ek-5.maddesi kapsamındaki sigortalılar 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 82.maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırının yirmi günlük tutarı üzerinden başlanılarak  (geriye kalan günler için tutar devlet tarafından karşılanacaktır) takip eden her yıl için bir puan artırmak suretiyle 30 katını geçmemek üzere prim ödeyeceklerdir. 2015 yılı için gün bildirimi 22 gün üzerinden bildirilecektir.

Kanunun Ek-5.maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı;

4.maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde başladıkları tarihten,

Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,

Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden ya da prim ödemek istediği ayın sonundan,

Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erecektir.

Sigortalının ölüm tarihi itibariyle prim borcunun bulunduğu ve primi ödenmiş sürelerle ölüm aylığı bağlanmasına hak kazanıldığının anlaşılması halinde primi ödenmiş son gün itibariyle sona erdirilecektir.

Ek-5.maddeye göre sigortalılık; askerlik görevini yapanların askere alındıkları, mahkemelerce hakkında mahkumiyet kararı verilenlerin mahkum oldukları tarihten ve yurtdışında ikamet edilmeye başlanılan tarihten itibaren sona erdirilecektir. Bu şekilde sigortalılıkları sona erenlerin sigortalılıkları; Kanunun 4.maddesine tabi çalışmasının sona erdiği tarihi takip eden günden, askerlik görevi sona erenlerin sona erme tarihini takip eden günden , mahkumiyet bitiş tarihini takip eden günden, ikameti yurtdışına taşıyanların ise Türkiye’de ikamet etmeye başladıkları tarihten itibaren kendiliğinden başlatılacak , bunlardan ayrıca ‘ Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süresiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi ’ veya ‘ Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi ’ alınmayacaktır.

İlk defa 2013 ve daha sonraki tarihte Ek-5 Tarım Sigortalılığına başlayanlardan;

Kadın ise,  7200 gün prim ödeme gün sayısı ve 58 yaşı tamamlamış olmak veya

5400 gün  prim ödeme gün sayısı ve 61 yaşı tamamlamış olmak

Erkek ise,  7200 gün prim ödeme gün sayısı ve 60 yaşı tamamlamış olmak veya

5400  gün prim ödeme gün sayısı ve 63 yaşı tamamlamış olmak  gerekecektir

Devamını Göster

Tuğba Coşkun

Tuğba Coşkun Lise Eğitimini Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesinde Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Muhasebe eğitiminden sonra Uludağ Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun olmuştur. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Sağlık sigortaları uzmanlık alanı olmak üzere Tuğba Coşkun’un 10 yıllık sigorta deneyimi bulunmaktadır. Tuğba Coşkun aynı zamanda Yelken Sigorta Acenteliğinin ortaklarındandır.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey