KOBİ KREDİLERİ

İhracatçılar için İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi

Kısa vadeli ihracat kredileri türlerinden olan ihracata dönük üretim finansman kredisi konusunda bilgilendirme yapacağız. Bu aşamada Eximbank.gov.tr sitesindeki bilgilendirmeye göre bu kredi ile ilgili yapılandırma çalışması yapılmakta olup yeni başvuru kabul edilmediği belirtilmektedir. Konu hakkında gelişme olursa ayrıca bilgilendirme yapıyor olacağız.

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisinin Amacı

Türk Eximbank ve Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu (International Islamic Trade Finance Corporation-ITFC) bankaları arasında imzalanan 1430/TF3/TU/0017 no’lu anlaşma (Two Step Murabaha Agreement) dahilinde ; imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmalarımızın Türkiye’de üretilecek mallarının serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında hammadde, ara malı ve yatırım malları alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılması planlanmaktadır.

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi Tutarı ve Krediden Yararlanabilecek Firmalar

Kredi tutarı 50 milyon Dolar olarak düşünülmektedir. Yine kredi ihracatçılara Amerikan doları cinsinden kullandırılması düşünülmektedir.

Kullanıma sunulan krediden imalatçı ve ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı kriterlerini bulunduran, Türkiye’de yerleşik faaliyette bulunan işletmeler, Türkiye’de üretilecek mallarının serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında işletmelere mevcut kredi kullandırılabilir.

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi Firma Limiti ve İşlem Limiti

İşletmelerin kredilendirilecek işlemleri için işletme üst limiti maksimum 10.000.000 Amerikan Doları’dır. Aynı işletmeye yeni kredi kullandırılması durumunda daha önce Amerikan doları olarak kullandırılan kredilerin ardından tahsis edilen kredinin kullandırıldığı tarihteki cari kurlar dikkate alınarak hesaplanan risk de dahil toplam riski hiçbir şekilde o dönemdeki Eximbank özkaynağının %1’ini aşamaz.

Uygulama Esasları kapsamında kredilendirilecek her bir işlem için minimum rakam 200.000 Doları, maksimum limit ise 3.000.000 Dolardır.

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisinden Asli Teminatlar

Eximbank tarafından kullandırılacak kredinin anapara ve mark-up tutarının asgari %100’ü oranında asli teminat tesis edilir. Ayrıca ; Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu ve Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi, KGF Kefaleti de ek olarak istenecek teminatlardandır.

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisinde Uygulanacak Mark-Up

Tahsis edilen kredi karşılığında işletmeden “mark-up” ismiyle fiyat farkı tahsil edilmektedir. İşletmenin ödeyeceği yıllık mark-up oranı LIBOR+ % 2,50’dir.

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi Risk Primi

Program kapsamında, krediden yararlanabilecek işletmelerden, Eximbank tarafından belirlenerek Onay Formu ile kendilerine bildirilen kredi tutarı üzerinden % 0,50 oranında risk primi tahsilatı yapılır. Risk primi peşin olarak Eximbank’ın önceden bildireceği hesaba yatırılacaktır.

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi Kredilendirme İşlemleri ve Satınalma Şekilleri

Program dahilinde kredi kapsamına alınacak mallar aşağıda ayrıntılarına yer verildiği şekilde üç farklı sistemle satın alınabilir.

Akreditifli İşlem

Onay Formu’nun, Bankamızla imzalanacak Kredi Sözleşmesi’nin Bankamıza iletilmesini ve Onay Formu’nda yer alan teminatların tesisini müteakip firma, imzalamış olduğu Onay Formu’nda belirtilen bankaya müracaat ederek, satıcı lehine, mark-up içermeyen fiyat üzerinden gayrikabilirücu akreditif açtıracaktır.

Vesaik Mukabili İşlem

Onay Formu’nun, Bankamızla imzalanacak Kredi Sözleşmesi’nin Bankamıza iletilmesini ve Onay Formu’nda yer alan teminatların tesisini müteakip firma, kredi konusu mal alımına yönelik vesaikin ibraz bankası aracılığıyla Bankamıza ibraz edilmesini sağlayarak vesaik mukabili işlem kapsamında kredi kullanabilmektedir.

Doğrudan Ödeme

Onay Formu’nun, Bankamızla imzalanacak Kredi Sözleşmesi’nin Bankamıza iletilmesini ve Onay Formu’nda yer alan teminatların tesisini müteakip firma, kredi konusu mal alımına yönelik vesaikin Bankamıza ibraz edilmesini sağlayarak doğrudan ödeme yöntemi kapsamında kredi kullanabilmektedir. (Bu yöntem sadece yurtiçi alımlar için kullanılabilecektir.)

ihracata-donuk-uretim-finansman-kredisi

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisinde İhracat ve Belge Taahhüdünün Kapatılması

Belge Taahhüdünün Kapatılması

Firmaların DİİB kapsamında kullandıkları krediler için belge süresi sonunda bağlı bulundukları İhracatçı Birliklerine başvurarak belge taahhütlerini kapatmaları ve durumu ilgili kurumlardan Bankamıza hitaben getirecekleri yazı ile belgelemeleri gerekmektedir.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

İhracat taahhüt yükümlülüğü DİİB kapsamında kullanılmayan kredilerde aranacaktır. İhracat taahhüdü kredi anapara, mark-up tutarı ile Bankamızın risk primi toplam tutarından az olmamak kaydıyla firmanın faaliyet konusu mallarının ihracı ile kapatılır.

 

 

 

 

 

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey